COVID-19 SALGIN HASTALIĞI NEDENİYLE KÂR PAYI DAĞITIMINA GETİRİLEN SINIRLAMA YASALAŞTI

COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan önlemler kapsamında 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca sermaye şirketlerinde kâr payı dağıtımına birtakım sınırlamalar getirilmiştir.

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 31.03.2020 tarihli yazıda COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle kamu iştiraki olanlar hariç tüm sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunması gerektiğine işaret edilmiş ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin net kârın %25’ini aşan kâr payı dağıtımında sınırlamaya gidilmesi tavsiye edilmiş idi.

Bu kapsamda söz konusu sınırlamanın yasal dayanağını belirlemek amacı ile 7244 sayılı Kanun’un 12. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmiştir.

Buna göre, sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar

  • 2019 yılı net dönem kârının sadece %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir.
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
  • Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna kâr payı avansı yetkisi verilemeyecektir.

Belirtmek gerekir ki bu düzenleme sermaye şirketleri için geçerli olup; Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca Genel Kurul tarafından 17.04.2020 tarihinden önce 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Kâr payı dağıtım sınırlaması için belirlenen süreyi üç ay uzatmaya veya kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ayrıca söz konusu maddeye ilişkin uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle sermaye şirketlerinde oluşabilecek olumsuz etkilere karşı tedbir almak ve kâr payı dağıtılarak şirketteki nakdin azaltılmasının önüne geçmektir. Bu kararın uygulanması ile sermaye şirketlerinin özkaynakları korunmuş olacaktır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}